شهردار منطقه 17 با اشاره به جمع آوری انهار روباز و احداث کانیو در برخی معابر سطح منطقه، گفت: در همین راستا انهار روباز معابری در سطح ناحیه جمع آوری و سپس 700 متر کانیو جانبی و کتابی احداث شده است.

به گزارش ساراپرس، رضا سیفی با اشاره به جمع آوری انهار و احداث کانیو، گفت: با توجه به اینکه وجود انهار روباز باعث ایجاد آب ماندگی و آلودگی و معضلات زیست محیطی و بهداشتی می شوند، جمع آوری آنها در برنامه های کاری معاونت فنی و عمرانی منطقه قرار دارد.

شهردار منطقه ۱۷، تصریح کرد: به همین منظور در سال جاری انهار خیابان دهقان زاده توسط عوامل اجرایی معاونت فنی و عمرانی منطقه، جمع آوری و ۲۵۰ متر طول کانیو جانبی و نهر روسی احداث شد.
سیفی اظهار کرد: انهار خیابان های برادران اصانلو و کوچه های منشعب از آن شامل کوچه های دشت، دریا، چمن، برزگر و قاصدک جمع آوری و ۴۵۰ متر طول کانیو جانبی و کتابی احداث شده است.
وی گفت: پس از جمع آوری انهار روباز و احداث کانیو در خیابان اصانلو، عملیات اجرای آسفالت در این معبر با هزار و ۵۵۰ تن آسفالت و در مساحت حدود ۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع انجام شده است.