با پیگیری های سیدعلی یزدی‌خواه قرار داد اجرای مرمت این اثر تاریخی، بین اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری و پیمانکار ذی صلاح معرفی شده توسط میراث فرهنگی و با نظارت این اداره و مشارکت کارخانه سیمان تهران عملیات اجرایی این پروژه آغاز گردیده است.

به گزارش ساراپرس، با پیگیری های سیدعلی یزدی‌خواه قرار داد اجرای مرمت این اثر تاریخی، بین اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری و پیمانکار ذی صلاح معرفی شده توسط میراث فرهنگی و با نظارت این اداره و مشارکت کارخانه سیمان تهران و با اعتبار حدود پانصد میلیون تومان منعقد و عملیات اجرایی این پروژه آغاز گردیده است.

از جمله تعهدات پیمانکار در این پروژه، رفع خطر، مرمت بخشهای طبله شده، عایق کاری، استحکام بخشی، اصلاح بندکشی و تزیرق ملات در دیوارهای سنگی جانبی و … می باشد.