فرهنگ ترافیک و ایمنی حمل و نقل به کودکان شهرستان قرچک توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری، سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری و پلیس راهور در پارک ترافیک مدیریت شهری آموزش داده شد.

به گزارش  ساراپرس، فرهنگ ترافیک و ایمنی حمل و نقل به کودکان شهرستان قرچک توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری، سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری و پلیس راهور در پارک ترافیک مدیریت شهری آموزش داده شد.