بااجرای این طرح، روستاهای قاسم آباد،کریم آباد، علی آباد،گل تپه کبیر از آب شرب سالم وپایدار برخوردارخواهند شد.

به گزارش ساراپرس ؛امید صابری مدیر امور آبفای خاوران با اعلام این خبر گفت: در راستای خدمات رسانی مطلوبتر به مشترکین وهمچنین تامین آب شرب سالم وبهداشتی وتامین فشار موردنظرشبکه ،آبرسانی به روستاهای تحت پوشش ابفای خاورشهرآغازشد.

صابری افزود: طول کل این پروژه۳۹۰۰ مترمی‌باشدکه با استفاده ازلوله به قطر۳۱۵میلیمترازجنس پلی اتیلن و۲۰۰میلیمترازجنس چدن داکتیل لوله گذاری می‌شود.